Exekuce může potkat každého

exekuce a exekuční řízení

Exekuce je slovo, které poznalo na vlastní kůži milióny lidí v ČR. Do problémů, které můžou skončit totálním zadlužením a rozpadem rodiny, se může dostat každý. Stačí přitom málo, opomenout zaplatit nějaký dluh, služby mobilního operátora nebo služby za energie apod.


Co znamená exekuce

Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně k donucení ke splnění jiné povinnosti.

Nařízením exekuce se postihne celý dlužníkův majetek. Dlužník nesmí se svým majetkem nakládat vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s touto povinností jsou absolutně neplatné!

Exekuce je ve skutečnosti vykonávací řízení na základě výkonu exekučního titulu. Aby exekuce mohla být vykonána, musí vykonavatel (exekutor) disponovat od věřitele (oprávněného) exekučním titulem.

Dostanete-li dopis od exekutora, ve kterém vás vyzve k dobrovolnému splnění povinnosti - tedy zaplacení exekuce, máte 30 dní na to, abyste uhradili exekuci dobrovolným plněním. Pokud do 30 dnů exekuci uhradíte, máte slevu 50 % na odměně exekutora! Neplaťte více než musíte!

Exekučním titulem může být

 • Notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu - zejména tedy rozsudek, platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz
 • Vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz
 • Vykonatelný rozhodčí nález
 • Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon
 • Vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy

Jak začíná exekuce?

Návrh na zahájení exekuce podává oprávněný - věřitel k soudnímu exekutorovi, kterého chce provedením exekuce pověřit. Ten jej po odstranění případných vad postoupí exekučnímu soudu, kterým je okresní soud, v jehož obvodu bydlí povinný - dlužník. Exekuční soud poté exekuci usnesením nařídí a daného soudního exekutora pověří jejím provedením.

Soudní exekutor může v jednom exekučním řízení provést výkon jedním způsobem nebo všemi způsoby! POZOR, exekutor začíná vykonávat exekuci zablokováním a zabavením finančních prostředků z bankovního nebo spořicího účtu, stavebního spoření atd. Pokud exekutor nezabaví z účtu finanční prostředky na úhradu celé exekuce, bude v exekuci pokračovat dále, a to: srážkami ze mzdy a dalších příjmů, zabavováním věcí v domácnosti a prodejem nemovitosti v dražbě. Exekutor může také prodat i členská práva v družstvu, může dražit družstevní byt.

Exekutor může exekuci provést těmito způsoby

 • Přikázáním pohledávky u bank a jiných peněžních institucí (stavebních spořitelen, pojišťoven atd.), pokud to nepostačuje, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela dlužníka
 • Srážkou ze mzdy a jiných příjmů - pracovních odměn, rent, důchodů
 • Prodejem movitých věcí – vybavení bytu
 • Přikázáním jiné pohledávky, prodejem podniku (např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu) – prodej družstevního bytu
 • Prodejem nemovitostí v dražbě – RD, bytu, pozemku atd.
 • Správou nemovité věci
 • Pozastavením řidičského oprávnění