Co je exekuce

Exekuce je postup, kterým se vymáhají pohledávky vůči dlužníkovi prostřednictvím soudního exekutora. Jedná se o způsob, jakým věřitel může dosáhnout uspokojení své pohledávky, pokud dlužník neplní své závazky. Exekuce může být prováděna na majetek dlužníka – srážkami ze mzdy, zablokováním prostředků na bankovním účtu nebo prodejem movitého či nemovitého majetku. Exekutor má pravomoc zabavit majetek dlužníka a následně ho prodat v nedobrovolné dražbě. Získané peníze z prodeje nemovitosti v dražbě se použijí k uhrazení dluhu včetně všech nákladů spojených s exekucí.

Exekuce na nemovitost

Jedním z nejrychlejších a nejúčinnějších způsobů vymožení dluhu v exekučním řízení je vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. Exekuce na nemovitost se obvykle používá v případech, kdy dlužník nebyl schopen splácet dluh jiným způsobem.

K tomu, aby tento typ vymáhání dluhu v exekučním řízení mohl exekutor provést, musí dlužník vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost, která je evidována v katastru nemovitosti. Pokud dlužník takovou nemovitost vlastní, exekutor ji okamžitě zablokuje.

Toto opatření je nezbytné k tomu, aby se zamezilo převodu nemovitosti během exekučního řízení. Pokud má dlužník podíl na nemovitosti spolu s jinými vlastníky, exekutor zablokuje jen jeho podíl.

Proč rychle vyplatit exekuce

Pokud se ocitnete v situaci, kdy máte exekuci na svém majetku, zejména na nemovitosti, je velmi důležité jednat s rozvahou a urychleně se pokusit dluh vyplatit a exekuci ukončit. Soudní exekutor má totiž k dispozici velmi účinný nástroj v podobě exekučního příkazu na nemovitost. Tím může být vaše nemovitost rychle a snadno prodána v nedobrovolné dražbě a peníze získané z prodeje budou použity na splacení dluhu a nákladů spojených s exekucí a dražbou.

Je důležité si uvědomit, že exekuce nemovitostí může vést k vysokým nákladům, které se připočítají k celkovému dluhu. Pokud nevyplatíte dluh včas a nemovitost bude prodána v dražbě, tak se výše dluhu zvýší o úroky z prodlení, náklady na exekuci a o náklady za provedení dražby. Kromě toho můžete přijít o své bydlení, což je samozřejmě velký problém.

Chci vyplatit exekuci  

Dražbou exekuce nemusí skončit!

Pokud však výnos z prodeje majetku nestačí k úplnému uhrazení dluhu, je v exekuci nadále pokračováno až do jeho úplného splacení dluhu.

Jak probíhá exekuce nemovitosti

Obecně platí, že existují dva postupy, které může exekutor využít k tomu, aby zajistil nemovitý majetek dlužníka:

Exekutorské zástavní právo

Tento druh zajištění nemovitosti v exekučním řízení je pro dlužníka přívětivější. Exekutorské zástavní právo slouží k zajištění dluhu, ale nezpůsobuje nutně nucený prodej nemovitosti v dražbě. Dlužník si tak může dále užívat svou nemovitost, ale zástavní právo bude zapsáno v katastru nemovitostí. Pokud dlužník splatí svůj dluh a exekuce je ukončena, zástavní právo je z katastru nemovitostí vymazáno.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekutor má také možnost vydání tzv. exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Tato situace je už pro dlužníka velmi vážná a hrozí mu reálně ztráta nemovitosti. Cílem tohoto příkazu je prodat nemovitost v nedobrovolné dražbě a využít získané peníze k uhrazení dluhu. Dražba však nemusí nutně proběhnout, pokud dlužník zaplatí dlužnou částku například pomocí půjčky na vyplacení exekucí.

Podobně jako v případě exekutorského zástavního práva, je i exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zanesen do katastru nemovitostí jako varování třetím stranám, kteří by mohli mít zájem o její koupi. Soudní znalec stanovený exekutorem stanoví cenu nemovitosti a vyvolávací cena je stanovena na dvě třetiny odhadované ceny.

Dražba nemovitosti

Soudní exekutor před samotnou dražbou vydá dražební vyhlášku (usnesení o nařízení dražebního jednání), která obsahuje podrobnosti o prodeji nemovitosti v dražbě. V této vyhlášce jsou specifikovány informace jako datum, místo a čas konání dražby, identifikace nemovitosti a příslušenství k ní, odhad ceny, minimální nabídka a další důležité podrobnosti týkající se průběhu dražby. Tento dokument je klíčovým zdrojem informací pro potenciální zájemce o koupi nemovitosti, kteří se chtějí účastnit dražby.

Usnesení o příklepu

Po úspěšné dražbě nemovitosti je vydáno tzv. usnesení o příklepu, které je doručeno nejen kupujícímu, ale také dlužníkovi. Dlužník je poté povinen opustit nemovitost a předat ji novému vlastníkovi. Pokud by dlužník odmítl nemovitost opustit, může být proti němu zahájena exekuce vyklizením.

Máte zájem o půjčku? Napište nám.
+420

Půjčky poskytujeme pouze se zástavou nemovitostí, která může být i zadlužena exekucí, hypotékou nebo ve vlastnictví jiné osoby.

Společnost NAJFIN CZ s.r.o. tyto osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, pro plnění s tím spojených právních povinností a oprávněných zájmů správce.
Děkujeme,
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!
5